ผลตรวจของ แตงโม นิดา

20 views 5:50 sáng 0 Comments 2 Tháng Ba, 2022

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังโด่งดังและได้รับความสนใจจากเหล่าบรรดาค อข่าวและเหล่าบรรดาชาวเน็ตเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าพากันเข้ามาคอมเม้นต์และแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียว เป็นเรื่องราวของการจากไปของ ดารา-นักแสดงสาว “แตงโม นิดา”  นั่นเอง

แตงโม นิดา

แตงโม นิดา

หลายคนติ ดต ามข่าวสารกันอย่างมากมาย สำหรับข่าวการจากไปของ “แตงโม นิดา” ที่พลัดตกเรือ จมน้ำ และจากไป

แตงโม นิดา

แตงโม นิดา

ล่าสุดได้มีการ เ ผ ยผลต ร ว จชั น สู ต ร ร่ าง #แตงโม เบื้องต้น โดยสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ

แตงโม นิดา

ส าเ ห ตุการจากไปเ กิ ดจากขาดอ าก าศหายใจ อธิบายได้ว่าตกน้ำไปแล้วสำ ลั กน้ำจนหมดลมหายใจ

แตงโม นิดา

ใน ป อ ด พบน้ำและโคลน ทั้งในห ล อดล มและแขนง ป อ ด⁣⁣

แตงโมและกระติก

ในกร ะเ พ าะ พบเ ศ ษโคลน มีการ สำลั กน้ำ หายใจเอาโคลนเข้า ป อ ดและกร ะเ พ าะ⁣⁣

แตงโม นิดา

มีบ า ดแ ผ ลตามร่ างก ายช่วงล่ างลงไป ซึ่งเ กิ ดจากของมีค ม อาจเป็นใบพัดเรือหรือไม่ ต้องใช้เวลาในการนำเ นื้ อ เ ยื่ อไปต ร ว จส อ บ⁣⁣

แตงโม นิดา

การต ร ว จ ส อ บ สารอื่นๆ ในร่ างก ายอยู่ระหว่างการวิเคราะห์⁣⁣

แตงโม นิดา

สรุปยื นยั นว่ามีการตกน้ำจริง เนื่องจากจากไปจากการสำ ลั กน้ำ แต่ส าเ ห ตุการตกน้ำ อยู่ระหว่างส อ บส ว น

แตงโม นิดา

ร อ ยที่บริเวณด ว งต า ไม่ใช่ บ า ดแ ผ ล แต่เ กิ ดจากการเป ลี่ ยนแป ล งส ภ า พร่ างก ายหลังหมดลมหายใจ

แตงโม นิดา

พบแ ผ่ น อ น า มั ย ขนาดเล็ก อยู่ระหว่าง ต ร ว จ ส อ บ ว่ามีป ร ะ จำ เ ดื อ นหรือส า รอื่นบนแ ผ่ น อ น า มั ย หรือไม่⁣⁣

ส ภ าพร่ างก ายเป ลี่ ยนแ ปล งไปค่อนข้างมาก หู รู ดกร ะเ พ าะปัสสาวะคลายตัวและเ น่ าเ ปื่ อย ทำให้ไม่สามารถ ต ร ว จ หาปัสสาวะได้

ความคิดเห็นมากมาย