หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

7 คนไทยไปเก็บเห็ด

ลาวยังไม่ปล่อย 7 คนไทยเก็บเ  ห็ ดข้าม แ ด น รอกั ก ตั ว 14 วัน ยัน ฉี ด วั ค ซี  นโ ค วิ ด ให้ก่อนส่งกลับ

(2 ส.ค.64) เมื่อเวลา 12.00 น. นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเร่งหาทางช่วยเหลือ 7 คนไทย ที่ออกไปหาเก็บเ ห็ ด บริ เวณป่าชา ย แ ด น ไทย-สปป.ลาว และถูกเจ้าหน้าที่ ท ห  ารของ สปป.ลาว จั บ ตั ว ไป

โดยล่าสุดคนไทยทั้ง 7 คนถูกควบคุมตัวในสถ า น กั ก  กั น ตั ว โ ค วิ ด -1 9  ที่เมืองปะทุมพอน แขวงจำปาสัก

ตามมาตรการค วบ คุ ม กา ร แ พ ร่ ร ะ  บา ด โ ค วิ ด -1 9  ของ สปป.ลาว ซึ่งทั้ง 7 คนปล อด ภั ยดี

ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือทางอำเภอจะต้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทำหนังสือไปยัง เจ้าเมืองแขวงจำปาสัก

เพื่อขอให้ส่งตัวกลับคืนให้ไทย แต่จะต้องมีการค ว บ คุ ม ตั ว คนไทยเอาไว้ก่อน 14 วัน ตามมาตรการของลาว ก่อนจะส่งกลับมาที่ไทยได้

นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร กล่าวว่า คนไทยทั้ง 7 คนเป็นหญิง 5 ราย ชาย 2 ราย ซึ่งออกไปเก็บเห็ดตามฤดูกาล

และเดินรุกล้ำเข้าไปในเขตชายแดน สปป.ลาว ไกลกว่า 100 เมตร ซึ่งเป็นจุดที่มีทหารลาว ประจำการอยู่แล้ว จึงถูกควบคุ ม ตั ว

นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดเผยว่า ได้ประสานการช่วยเหลือ กลุ่มคนไทย 7 คน ที่ถูกท ห ารใ น สปป.ลาว จับได้ที่บ้านทุ่งกว้าง เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก ประเทศลาวนั้น ตรวจสอบแล้วพบว่า

เป็นคนไทยที่มาจากนอกพื้นที่ เข้ามาหาเก็บเ ห็ ดป่า และไม่ทราบแนวเขตประเทศที่แน่ชัด จึงเดินหลงเข้าไปในเขตประเทศเพื่อนบ้าน

และถูกจั บ กุ ม ตั ว ไปดำ เ นิ น ค ดี

เรื่องเด่นเย็นนี้ รายงานเพิ่มเติมว่า ชาวไทยทั้ง 7 คนนี้ จะได้รับกา รฉี ด วั ค ซี นเพื่อ ป้ อ ง กั  น เ ชื้ อโ ค วิ ด – 19 ก่อนถูกนำตัวส่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว ประจำด่านสากลวังเตา เมืองโพนทอง

ซึ่งอยู่ตรง ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ของประเทศไทย เพื่อผลักดันคนทั้งหมดกลับประเทศไทยตามข้อตกลงระหว่างสองประเทศต่อ

ซึ่ง วั ค  ซี น ที่ ไ ด้ รับจะเป็น ไฟเซอร์ หรือ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ซึ่งเป็นวัคซีนที่ใช้ในลาว

Related Articles

Back to top button