หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

เป้ย ปานวาด ช่วยชาวบ้าน

เรียกได้ว่าหลายๆคนรู้จัก นั ก แ ส ด ง ส า วคนนี้เป็นอย่างดีสำหรับ ช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากมี ก ร ะ แ ส ข่ า ว เม า ท์ ออกมาว่า มี ด าร า ดั ง ไปทานข้าวกับ ยู ทู บ เ บ อ ร์ ที่ ติ ด โ ค วิ ด – 1 9

จนมี ภ า พ ห ลุด ใ น ไ ล น์ ก ลุ่ ม แ ก๊ ง ไ ฮ โ ซ ว่ า  ใครที่อยู่ใน รู ป ใ ห้ ไป ต ร ว จ โ ค วิ ด ด่ ว น

เพราะ 2 คนใน รู ป นี้ ติ ด โ ควิ ด – 1 9  ซึ่งใน ภา พ มี เป้ย – ปานวาด เหมมณี ร่วมเฟรมอยู่ด้วย จน เ กิ ด เ สี ย ง วิ จ า ร ณ์ อ ย่า ง ห นั ก  ล่ า สุ ด เ จ้ า ตั วไ ด้ อ  อ กมา ชี้ แ จ ง  แ ล้ ว

“ สื บ เ นื่ อ ง จา  กก ร ณี ที่ มีข่าวเป้ยไปพบ ยู ทู บ เบ อ ร์ ที่ ไ ด้ รั บ เ ชื้ อ   โ ค วิ ด 1 9

เป้ยต้องขอ อ นุ ญ า ตชี้ แ จ ง ดั ง นี้ นะคะในวันที่ 24 มีนาคม เป้ยได้ไปเจอกับพี่ x x ( ยู ทู บ เ บ อ ร์ ) จริงค่ะ และมาทราบทีหลังว่าพี่ x x ได้รับ เ ชื้ อ หลังจากวันที่ 24 ซึ่งเป็นวันอื่นหลังจากที่เจอเป้ยแล้ว

เป้ยมาทราบว่าพี่ x x เป็น โ ค วิ ด ช่ ว ง ก ล างดึกคืนวันที่ 31มีนาคม และทันทีในวันที่ 1 เมษายน เป้ยก็ได้ให้ลูก ห ยุ ด เ รีย น แ ละไปเ ข้ า รั บ ก า ร ตร ว จ ห า เ ชื้ อ ทั น ที

และผล ออกมาเป็น  N O T   D E T E C T ED   (ไ ม่ พ บ เ ชื้อ C O V I D ) เป้ยได้แจ้งทางกองถ่าย ละคร ” ว า น ว าส น า ” ให้รับทราบ

และ ข อ อ นุญ า ต เ ลื่ อ น การ ถ่ าย ที่ มี ฉ า ก เป้ยออกไปก่อน ซึ่งทาง ก อง ถ่ า ย รับทราบข้อมูลทุกอย่าง ข้อมูลตรงนี้หากมีผู้ใดสงสัยสามารถเช็คได้ทางผู้จัดการกองนะคะ

ตั้งแต่วันที่ทราบเรื่องจนถึงวันนี้ เป้ยได้ทำการ กั ก ตั ว ม าต ล อ ด  ทั้งนี้เพื่อความ ส บ า ย ใ จ ของเป้ยเองและ ผู้ ที่ พ บ เจ อ

ซึ่งในวันนี้จะเป็นวันที่ครบ 14 วันหลังจากที่เจอกับพี่ x x เป้ยกำลังเข้าไป ต ร ว จ ห าเ ชื้ อ ร อ บที่   2 และจะมา แ จ้ ง ผ ล ให้ทุกคนทราบอีกครั้งนะคะ

เพื่อ ป้ อ ง กั น ข้อมูลที่ ค ล า ด เ ค ลื่ อ น ถ้า สื่ อ ไ ห น ต้องการ ท ร า บร า ย ล ะ เ อี ยด ข้อมูล เ พิ่ ม  เ ติ  ม ส า มา ร ถ โ ท ร มาหาเป้ยตรงได้เลยนะคะเป้ยยินดีให้ความร่วมมือค่ะ”

หลังจาก โ พ ส ต์ ไ ป ส า มี  “ป๊อป – นิธิ บุญยรัตกลิน” ก็มาให้ กำ ลั ง ใจ โ ด ย โ พ สต์ ว่า “เรารู้ว่าเราทำอะไร ความดี จ ะ คุ้ ม ค ร อ งเ ร า ”

และจาก ก ร ะ แ ส ที่ คุณเป้ย ได้ผ่านมา

ล่ า สุ ด จา ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด โ ค วิ ด – 1 9 หลายหน่วยงาน เหล่าดาราคนดัง และประชาชนหลายคนจับมือ ช่ ว ย เห ลื อ ผู้ ป่ ว ย ทั้งกลุ่ม สี เ ขีย ว   สี เ ห ลื อ ง   แ ล ะ สี แ ด ง  รวมไปถึง ผู้ กั ก ตั ว  “เป้ย ปานวาด”   โ พ ส ต์ ข้อความ แ จ้ ง ข่ าว ดี ผ่ า น เ พ จ โปรด-ปาลิน บุญยรัตกลิน เผยว่า

“เพื่อนเป็น จิ ต อ าส า อยู่ด้วย….  ต่ อ ล ม หา ย ใ จ ใ ห้  กั บผู้  ป่ ว ย  สำหรับใครที่ต้องการ ถั ง อ๊ อ ก ซิ เจ น

ติดต่อทางทีมงานได้เลยนะคะ..ฟรี.. ไม่ เ สี ย ค่า ใ ช้ จ่ า ย ค่ ะ ติดต่อมา ไปส่งให้ถึงที่ ช่วยกันไม่ เ กี่ ย ง เค ส แ บ่ ง ปั น ทุ ก ล ม ห า ย ใ จ   ทุ ก ชี วิ ต มี ค่ า …

ล ง ทะ เ บี ย น ส แ ก นคิ ว อ า ร์ โค้ ด ด้ า น ล่า ง หรื อ ก ด ลิ้ งค์ น ะ ค ะ  https://www.bangpun4all.com/ @ae_d Ae D. Mukdaprakorn”

Related Articles

Back to top button