หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

คพ.สำรวจเมือง พบ กทม. ภูเก็ต ลำพูน ระยอง นนทบุรี สะอาดที่สุดในประเทศ ตามลำดับ !!

คพ.สำรวจเมือง พบ กทม. ภูเก็ต ลำพูน ระยอง นนทบุรี สะอาดที่สุดในประเทศ ตามลำดับ !!

วันที่ 10 เมษายน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยปี 2563 และมีการจัดอันดับ 5 แหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี ชายหาดที่มีคุณภาพน้ำทะเลดี จังหวัดที่มีคุณภาพอากาศดีและจังหวัดที่สะอาด(เป็นการประเมินเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย) พบว่า

5 แหล่งน้ำคุณภาพน้ำดี ได้แก่ 1. แม่น้ำตาปีตอนบน(อยู่ในเกณฑ์ดีมาก) จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. แม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย 3. แม่น้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี 4. อ่างเก็บน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร และ 5. แม่น้ำอูน จังหวัดสกลนคร

5 บริเวณคุณภาพน้ำทะเลดี ได้แก่ หาดพระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. หาดบ้านปากบารา จังหวัดสตูล 3. หาดมหาราช จังหวัดสงขลา 4. หาดในหาน จังหวัดภูเก็ต และ 5. หาดบ้านหน้าทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช

6 จังหวัดคุณภาพอากาศดี ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งไม่มีจำนวนวันที่มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐาน

5 จังหวัดสะอาด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดลำพูน จังหวัดระยอง และจังหวัดนนทบุรีabout:blankabout:blankabout:blankabout:blank

อธิบดี คพ. กล่าวว่า จากรายงานพบว่ามีจังหวัดทีมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีมากกว่า 1 ด้าน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต มีความสะอาด คุณภาพอากาศดี และคุณภาพน้ำทะเลดี จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา มีคุณภาพอากาศดีและคุณภาพน้ำทะเลดี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแหล่งน้ำดีและคุณภาพน้ำทะเลดี

“ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นี้ สำหรับประชาชนที่วางแผนการท่องเที่ยว ต้องขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และเพื่อให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีและยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่และทุกภาคส่วนในการร่วมกันปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อมลพิษทั้งด้านน้ำ อากาศ ขยะมูลฝอยและของเสีย พบเห็นการลักลอบทิ้งของเสีย การระบายมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม โทรแจ้ง 1650 ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจะติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น” นายอรรถพล กล่าว

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button